Духовни синове

С т ъ п к и  к ъ м  и з г р а ж д а н е  н а
Д У Х О В Н И   С И Н О В Е
От Д-р. Джон Полис

Евангелието от Матея изобразява Исус като Цар на евреите. Един автор казва, че  относно”Царя, който учи другите да бъдат царе”. Харесва ми това. Бог възнамерява всички Негови Синове И дъщери да ходят във “царско помазание” след като са влезли в процеса на “обучение за царуване и владение”
Матея ни документира “Божията мъдрост”според стъпките, които Исус използваше в неговия живот, за да го доведат до осиновление и да го освободят в съдбата му. Мисля,че свободно можем да кажем,че Исус беше успешен като настойник и духовен баща за Неговите ученици, защото те продължиха”всичко, което Исус започна да прави и поучава”, Деян.1:1 Ако разбираме и следваме плана който Матея беше получил чрез Духа на Бога, ние можем да бъдем също уверени,че ще имаме успех в изграждането на друго поколение , което да изпълни Божия план.Този план от 6 стъпки е в последователност през това евангелие както следва:
1.Подбор. В Матея 4:19 виждаме Исус,който извиква индивидуални личности към себе си.Той внимателно ги “подбира”воден от Святия Дух,и ги извиква към взаимоотношения,които изискват от тях да оставят всичко и да Го следват.”И каза им:Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.”Ние трябва да разпознаваме чрез Духа тези, в които да инвестираме помазание и откровение.
2.Инструкция: В Матея 5-7 виждаме Исус да води новите последователи “ на планината”,за да ги учи на Божието слово.Това е следващата необходима стъпка за поставяне на основите в нечии живот.Не е мъдро в изграждането да прескочиш информацията за изливане на основата както Исус поучава в тези глави, и които ни запознават със “характера на царете”
3.Наблюдение/забележка/В Матея 8-9 развиващите се синове и дъщери откриват себе си в контекст от служение наблюдавайки настойника в  действие. От този  опит от първа ръка,Исус е способен да илюстрира неща,които ги е учил. В случката със болния слуга на стотинка от Капернаум, Исус” се обърна към учениците си ,които бяха с Него и им каза: “  …нито в Израел сам намерил толкова вяра”-Мат.8:10
4.Делегиране. В Матея 10:1-42, Исус дава на учениците си задача за служение в отговор на молитвата в Мат.9:37-38 да “изпрати работници на жътвата Си”.Можем да видим,че тези стъпки ни изграждат един друг в подготовката за апостолско служение. До този момент учениците все още служат под направлението на Исус и после се връщат и дават отчет за работата, която са свършили. Делегирането е неизгарящ процес”Този който е верен в малкото, ще му се повери голямото”/по-голяма отговорност/.
5.Поправление. В Матея 17:14-21 имаше синове,които не бяха успешни в изгонването на демони,поради тяхното неверие. Исус им даде разрешение да вършат това и им даде власт, както се казва в Мат.10:1-2, но те се мъчеха да повярват,че те могат да правят това,което  Исус им казваше ,че могат да правят. Духовните части ни служат добре, когато ни помагат да видим,защо нашето служение не произвежда обещаните резултати. Тази точка е илюстрирана от Исус много добре,когато учениците се връщат и чуват за освобождението на детето, те питат,”защо ние не можахме да изгоним демоните?”Исус им отговори,”поради вашето неверие,което може само да се излекува чрез пост и молитва”Той диагностицира блокадата им и излизането им от нея,така че да бъдат успешни в това за което са призвани.
6.Ръкополагане. – В Мат.28:18-20, са отбелязани последните стъпки  от процеса на изграждане на плодоносни синове и дъщери, които ще носят “царско помазание” в света.Хора ще бъдат “ръкополагани “за служение само след като “духовен родител”ги е поел и прекарал през всички необходими стъпки. Напомнено ни е в Писанията да “не прибързваме да ръкополагаме никого,нито да участваме в чужди грехове”-I Тим.5:2. Ръкополагането е свещено и трябва да е администрирано от хора с духовна власт, които са ни изградили.Термина всъщност значи”Това са твоите заповеди”И както Исус каза”Идете прочее,научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух” /Мат.28:19 /.{START_COUNTER}